پشتوانه زندگی

درخواست حذف این مطلب


معتقد بود غیرت، ناشی از حسادته. زیادی با اوامرش دست و پای جوونا رو بسته و بهشون اجازه جوونی نمی ده. بعد از اینکه با دختری مثل خودش ازدواج کرد، کمی تغییر کرده بود. از اینکه همسرش انقدر بی قید بود، اذیت می شد. دائم نگران بود، نکنه حسش به من کم بشه. تا بالا ه هم این اتفاق افتاد و دختر رفت...

وقتی ، تنها راه پاسخگویی به غرایز رو محدود به خانواده کرده، میخواهد علاقه زن و مرد رو به هم زیاد کند1. وقتی روی غیرت ورزی مرد تاکید می کنه، برای حفظ همسرش از اشتباهات است. با احکام مختلف باعث صمیمی تر شدن زن و شوهر شده.


منبع:

1.سخنان ی در خطبه عقد 9/12/1380 : وقتی زن و مرد عفیف اند و متدین و خدا ترس و طبق دستور از گناه در باب غریزه اجتناب می کنند، طبعا نیاز زن و مرد به یکدیگر در این مورد بیشتر خواهد شد، وقتی به هم زیادتر احتیاج داشتند، این بننای خانواده که پایه اصلی اش زن و مرد است، مستحکم تر خواهد شد.